Dział ochrony pracy


Nasza firma posiadając akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, wykonuje kompleksowe usługi w zakresie ochrony pracy takie jak :

1. Pomiar na stanowiskach pracy:

 

 • hałasu
 • oświetlenia (pole zadania + pole bezpośredniego otoczenia)
 • oświetlenia ewakuacyjnego
 • mikroklimatu
 • tlenku węgla
 • wibracji ogólnej i miejscowej

 

2. Pobór prób i oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy:

 

 • pyłu całkowitego
 • pyłu respirabilnego
 • wolnej krystalicznej krzemionki
 • metali: Cu, Ni,  Mn, Cr, Zn, Fe, Pb, Ca, Sn, Cd, Ag, Al, Na
 • oleju mineralnego
 • tlenków azotu
 • amoniaku
 • kwasu siarkowego
 • izocyjanianów: MDI i TDI

 

3. Pobór prób i oznaczanie substancji chemicznych metodą chromatografii gazowej na stanowiskach pracy:

 

 • Alkoholu metylowego
 • Alkoholu etylowego
 • Czterochloroetylenu
 • Trójchloroetylenu
 • Metyloetyloketonu
 • Octanu etylu
 • Octanu butylu
 • Toluenu
 • Aceton
 • Alkoholu n-butylowego
 • Cykloheksanonu
 • Etylobenzenu
 • Ksylenu (mieszanina izomerów)
 • Alkoholu izobutylowego
 • Kumenu
 • 1,2,4 –trimetylobenzenu
 • 1,3,5 –trimetylobenzenu
 • Styrenu
 • Benzenu
 • Fenolu
 • Formaldehydu
 • Metyloizobutyloketonu
 • Octanu winylu
 • Chlorobenzenu
 • Chlorku winylu
 • Chlorku metylenu
 • Alkoholu izopropylowego
 • Benzyny lakowej
 • Benzyny ekstrakcyjnej
 • Nafty

4. Dobór ochronników słuchu 

5. Karty badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy.

 

6. Pobór prób i oznaczenie substancji chemicznych następuje metodą chromatografii gazowej na stanowiskach pracy zgodnie z zakresem akredytacji.